Komisijos
2018-10-15

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas - Diana Dūdėnienė, direktorė, tel.mob. 86 99 19825;

pavaduotojas - Lina Vorobjovienė,pavaduotoja ugdymui, tel.mob.86 76 22494;

sekretorius - Edita Povilaikienė,auklėtoja, tel. 8 37 42 32 14;

nariai: 

  • Jurgita Dabašinskienė, auklėtoja, tel.8 37 42 32 14;
  • Gitana Svidraitė, logopedė, tel.8 37 42 32 14;
  • tėvų atstovas-Giedrė Levickienė,Kiškučių gr.

 

Komisijos funkcijos:

- analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis;

- analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių atvejus ir imasi veiksmų;

- konsultuoja ugdytinių tėvus vaikų ugdymo klausimais;

- atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams;

- siūlo darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo programas.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkas - Diana Dūdėnienė, direktorė, tel.mob.86 99 19825.

Sekretorius - Ingrida Matusevičienė, auklėtoja.

nariai:

  • Lina Vorobjovienė, muzikos mokytoja;
  •  Rasa Milašienė, tėvų atstovas, ,,Kiškučių" grupė;

 

Komisijos funkcijos:

- teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;

- pagal pedagogų prašymus kasmet rengia ir suderinus su darželio direktore, darželio taryba, mokytojų taryba, teikia steigėjui tvirtinti trejų metų atestacijos programą;

- tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;

- tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;

- svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir priima sprendimus.

Nuorodos