Tikslai ir uždaviniai
2018-07-19

Tikslai ir uždaviniai

1.Užtikrinti šiuolaikišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pagerinant ugdymo planavimą, sustiprinant socialinę partnerystę ir siekiant bendruomenės veiklumo.

  • Pagerinti ugdomosios veiklos planavimą vadovaujantis naujais ugdymo dokumentais, pritaikant projektinį planavimo metodą, rengiant individualias ugdymo programas gabiems vaikams.

  • Patobulinti informacijos sklaidą ir tėvų įtaką ugdomajam procesui.

    Pagerinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

2.Išplėtoti darželio bendruomenės įsivertinimo, anglų kalbos, informacinių technologijų ir komandinio darbo kompetencijas, remintis mokymosi visą gyvenimą kompetencija.

  • Pagerinti pedagogų kompetencijas vaikų pasiekimų vertinimo ir darželio veiklos įsivertinimo srityse.

  • Pagerinti pedagogų kompetencijas anglų kalbos, informacinių technologijų valdymo srityse.

  • Patobulinti komandinio darbo kompetenciją, pasitelkiant darželio bendruomenės narius.

3.Pagerinti lauko ir vidaus ugdymo aplinkas įgyvendinant ilgalaikio materialiojo turto 2016-2018 metų remonto programą.

  • Pagerinti lauko ir vidaus ugdymo aplinkas.

  • Atnaujinti darželio pastato ir kiemo aplinką.

  • Pagerinti darželio vidaus ir lauko aplinką atnaujinant virtuvės patalpą, įrangą ir pakeičiant asfaltuotos žaidimų aikštelės dangą.

Nuorodos