Naujienų prenumerata
Naujienų prenumerata
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

Vaiko pažangos vertinimas

Kauno „Raudonkepuraitės“ darželyje ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinami parengta darželyje vertinimo sistema, kuri sudaryta vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendraja programa (2014) ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimu aprašu (2014). Vertinant ugdytinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

Vertinimas - tai pagalba vaikui, nusakant pasiekimus, įvertinant vaiko sėkmę ir išsiaiškinant, ką reikėtų tobulinti. Tai duomenų, rodančių vaiko pasiekimus, kaupimas, interpretavimas ir gautų rezultatų panaudojimas tolimesniam ugdymui (si). Vaiko ugdymo (si) pasiekimai vertinami pagal kiekvieno vaiko individualią pažangą.

Mūsų įstaigoje taikomas vienas priimtiniausių ir tinkamiausių būdų, padedančių parengti prasmingą vaiko pasiekimų vertinimą, - tai vaiko pasiekimų aplankas. Aplankas leidžia vaikui formuotis nuomonę apie savo pasiekimus ir taip vaikas pats įžvelgia savo pažangą, stiprėja jo pasitikėjimas savo jėgomis, auga ugdymosi motyvacija. Aplankas naudingas visiems ugdymo proceso dalyviams, nes dalyvaudamas  aplanko turinio kūrime ir jį aptardamas su pedagogu ir tėvais, vaikas geriau pažįsta save, savo gebėjimus.

Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, siekiame, kad jis augtų:

 

 • Sveikas,
 • Orus,
 • Bendraujantis,
 • Smalsus,
 • Kuriantis,
 • Sėkmingai besiugdantis.

 

Vaikai vertinami pagal 18 ugdymosi sričių:

 

 • Savivoka ir savigarba,
 • Emocijų suvokimas ir savikontrolė,
 • Santykiai su suaugusiais,
 • Santykiai su bendraamžiais,
 • Mokėjimas mokytis,
 • Iniciatyvumas ir atkaklumas, 
 • Kūrybiškumas,
 • Problemų sprendimas,
 • Tyrinėjimas,
 • Aplinkos pažinimas,
 • Skaičiavimas ir matavimas,
 • Sakytinė kalba, 
 • Rašytinė kalba,
 • Fizinis aktyvumas,
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai,
 • Estetinis suvokimas,
 • Meninė raiška.

 

Vaikų ugdymo (si) pasiekimai vertinami pagal 18 vaiko ugdymosi sričių, išskirtų siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymosi. Individualūs vaiko pasiekimai vertinami lyginant ankstesnius jo pasiekimus su dabartiniais, tačiau viešai vaikų pasiekimai tarpusavyje nelyginami.

Tėvai yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą, dalyvauja vaiko ugdymo ikimokyklinėse grupėse procese kaip partneriai. Su tėvais nuolat tariamasi dėl jų vaikų ugdymo tikslų, turinio, rezultatų, ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiama į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį.


Informacija atnaujinta: 2018-07-19 14:11:37
© Kauno vaikų darželis Raudonkepuraitė Tel./faks.: 8-37 423214; 8-601 72227 | El. paštas: darzelis@rkepuraite.lt