Vaiko pažangos vertinimas
2018-10-22

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

    Kauno vaikų darželyje „Raudonkepuraitė“ ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinami parengta darželyje vertinimo sistema, kuri sudaryta vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014) ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimu aprašu (2014). Vertinant ugdytinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

Vertinimas - tai pagalba vaikui, nusakant pasiekimus, įvertinant vaiko sėkmę ir išsiaiškinant, ką reikėtų tobulinti. Tai duomenų, rodančių vaiko pasiekimus, kaupimas, interpretavimas ir gautų rezultatų panaudojimas tolimesniam ugdymui (si). Vaiko ugdymo (si) pasiekimai vertinami pagal kiekvieno vaiko individualią pažangą.

Mūsų darželyje taikomas vienas priimtiniausių ir tinkamiausių būdų, padedančių parengti prasmingą vaiko pasiekimų vertinimą, - tai vaiko pasiekimų aplankas. Aplankas leidžia vaikui formuotis nuomonę apie savo pasiekimus ir taip vaikas pats įžvelgia savo pažangą, stiprėja jo pasitikėjimas savo jėgomis, auga ugdymosi motyvacija. Aplankas naudingas visiems ugdymo proceso dalyviams, nes dalyvaudamas  aplanko turinio kūrime ir jį aptardamas su pedagogu ir tėvais, vaikas geriau pažįsta save, savo gebėjimus.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai  vertinami taikant „Vaiko pasiekimų aplanką“ elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“.

Priešmokyklinėje grupėje vaikai vertinami taikant ugdymo priemonių komplekso „OPA PA“ pasiekimų aplanką ir elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“.

Vaikių pasiekimų vertinimo tvarka pateikta „Kauno vaikų draželio „Raudonkepuraitė“ vaikų pasiekimų  ir pažangos  vertinimo apraše“

 

Nuorodos